Adatvédelmi nyilatkozat | ClearWater ballonos víz, vízautomata, vízadagoló, ásványvíz, ballonos ásványvíz, vizes ballon | ClearWater
Tájékoztató az adategyeztetésről Adategyeztető űrlap
Adatvédelmi tájékoztató letöltése PDF formátumban

 

 

1. Adatvédelmi tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a CLEARWATER Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 7., cégjegyzékszám: 13-09-127940, adószám: 12029994-2-13) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint a CLEARWATER Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a CLEARWATER Kft. magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a CLEARWATER Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi értintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya a CLEARWATER Kft. által a társaság székhelyén, valamint a www.clearwater.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

 

2. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot a CLEARWATER Kft. kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: CLEARWATER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 7.
Telefonszám: 06-27-542-400
Fax: 06-27-542-401
E-mail cím: vevoszolgalat@clearwater.hu

 

3. Fogalom meghatározások

 • Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
 • Egészségügyi adat: személyes adat, amely a természetes személy testi vagy pszichikai állapotára vonatkozik.
 • Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adatkezelő: a CLEARWATER Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
 • Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
 • Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
 • Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
 • Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.
 • Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

 

4. Adatkezelés módja, elvei

Mindazon személyes adatokat, amelyeket a CLEARWATER Kft. kezel, Társaságunk minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően a CLEARWATER Kft. kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak Társaságunk rendelkezésére. A CLEARWATER Kft. személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz a CLEARWATER Kft. harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

Az CLEARWATER Kft. által kezelt adatokhoz kizárólag a Társaságunk erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá, kizárólag a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig. Ezen hozzáféréseket, valamint a személyes adatokon végzett valamennyi műveletet – a tényleges adatkezelést végző személy és a hozzáférés időpontjának rögzítésével – naplózzuk. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében a CLEARWATER Kft. belső adatkezelési szabályzatot alakít ki, amely Társaságunk valamennyi, a munkája során személyes adatokkal kapcsolatba kerülő munkavállalója számára kötelező érvényű, és amelynek betartását a CLEARWATER Kft. minden munkavállalójától megköveteli.

A fentieken túlmenően személyes adatokhoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések kötelező erejű rendelkezései szerint – a tájékoztató 17. pontjában felsorolt, a CLEARWATER Kft. részére adatfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozások férhetnek hozzá korlátozott körben. A tájékoztató 18. pontjában Társaságunk részletes felvilágosítást ad továbbá arról is, hogy adattovábbításra mely esetekben, milyen személyes adatok vonatkozásában kerül sor.

Valamennyi, a CLEARWATER Kft. kezelése alatt álló személyes adathoz teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik a Társaságunk által kijelölt adatvédelmi tisztviselő – akinek elérhetősége a tájékoztató 23. pontjában található meg –, ezen tisztségéből fakadó feladatainak ellátása során.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat a CLEARWATER Kft., mint ivóvíz gyártó és forgalmazó gazdasági társaság, kizárólag ezen ivóvíz forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel.

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során a CLEARWATER Kft. végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme. A CLEARWATER Kft.-nél, mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

A CLEARWATER Kft. a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.

A CLEARWATER Kft. adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. A CLEARWATER Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

A CLEARWATER Kft. kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. CLEARWATER Kft. arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.

A CLEARWATER Kft. a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során CLEARWATER Kft. mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

Adatkezelőként a CLEARWATER Kft. számára fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsen be az adatkezelési folyamatba, amelyek segítségével biztosítani tudja azt, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosított az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. A CLEARWATER Kft. fenti kötelezettségének teljesítése érdekében belső szabályzataiban rendszeres, kötelező felülvizsgálati határidőket határoz meg és olyan szabályozókat épít be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak. A CLEARWATER Kft. számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törlésre, illetve annak érdekében, hogy kapcsolatuk az érintettel többé ne legyen helyreállítható, álnevesítésre kerüljenek.

A CLEARWATER Kft. jogszabályi kötelezettségének eleget téve, az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza többek között az adatkezelő és a CLEARWATER Kft.-nél működő adatvédelmi tisztségviselő nevét és elérhetőségét, az egyes adatkezelések célját, az adatkezeléssel érintett személyek és személyes adatok felsorolását, azon címzettek megnevezését, akikkel az adatokat közlik.

 

5. Szerződéskötéshez, szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunkkal megkötésre kerülő szerződésének elkészítéséhez, a szerződéses jogviszony fenntartásához, és Társaságunknak a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítéséhez, valamint jogszerű igényeinek érvényesítéséhez alábbi személyes adatainak CLEARWATER Kft. általi kezelése szükséges: név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma (mobil és/vagy vezetékes), e-mail címe, vízfogyasztásra vonatkozó információk.

A fenti adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Társaságunk elsőként szerződési ajánlatot tegyen, majd szerződést tudjon kötni Önnel, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeinket kiszállíthassuk Önnek. Személyes adatainak kezelése tehát a CLEARWATER Kft. és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul. A szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése – így különösen a göngyöleg- (ballon és CO2 palack), illetve egyéb szerződésen szereplő eszköz (automata, pohártartó, ballontartó, csepptálca) elszámolása – érdekében megadott személyes adatokat Társaságunk legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnésének időpontjáig kezeli.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy Társaságunknak – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módjában szerződést kötni Önnel.

Tájékoztatjuk, hogy nevén és lakcímén túl további személyes adatait (anyja neve, születési hely és születési idő) az Önnel megkötésre kerülő szerződésből fakadóan Társaságunknak Önnel szemben fennálló követelésének érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli. Ezen személyes adatok kezelésének célja, hogy Társaságunk – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – szerződéses követelésének érvényesítésére irányuló jogi eljárások eredményesen megindíthatók és lefolytathatók legyenek. A CLEARWATER Kft. jogos érdeke alapján felvett személyes adatokat Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön ezen adatok kezelése ellen nem tiltakozik írásban, a CLEARWATER Kft., 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. postacímre, vagy a vevoszolgalat@clearwater.hu e-mail címre küldött levél útján.

A fenti személyes adatok Társaságunkat megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során a CLEARWATER Kft. összevetette egymással az adatkezelő és az érintett oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy a CLEARWATER Kft.-nek a szerződésekből eredő követeléseinek érvényesítéséhez szükséges adatok kezelését megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Ezen adatok kezelésének hiánya ellehetetlenítené Társaságunkat a szerződés teljesítésének hiányában jogszerűen megillető követelés érvényesítésében, ami indokolatlanul hátrányos helyzetet idézne elő a CLEARWATER Kft. számára. Társaságunk szavatolja, hogy ezen adatok kezelésére csakis abban az esetben kerül sor, ha az érintettel szemben a CLEARWATER Kft.-nek olyan lejárt és esedékessé vált követelése áll fenn, amelynek érvényesítését az érintettel szemben megkezdte, ennek érdekében a fenti időpontig ezen személyes adatok – az idő előtti, jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében zárolásra kerülnek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Társaságunknak a szerződés alapján Önnel szemben követelése áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő személyek (jogi képviselő, követeléskezelő cég) részére.

Társaságunk azon érintettek személyes adatait is kezeli, akik ajánlatkéréssel fordulnak Társaságunkhoz. Ebben az esteben az érintettre vonatkozó, minél inkább személyre szabott ajánlat megadása céljából a következő adatok megadását kéri: név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, fogyasztási szokások (korábbi beszerzési forrás, fogyasztók száma), egyéb információk.

A fenti esetben az érintettek az ún. adatbekérő nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével járulnak hozzá az ajánlat elkészítése és kiküldése érdekében folytatott adatkezeléshez. A személyes adatok kezelésének időtartama ebben az esetben eltér attól függően, hogy a CLEARWATER Kft. és az érintett egymással az ajánlat alapján szerződést kötnek-e. Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, úgy az adatokat a szerződés megszűnéséig kezeljük, ha pedig az érintett az ajánlatot visszautasítja, vagy bár elfogadja, de ezt követően bármilyen okból mégsem köt szerződést Társaságunkkal, úgy az adatkezelés Társaságunknak az ajánlat visszautasításáról való tudomásszerzéséig, de legkésőbb az érintett elfogadó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napig tart.

 

6. Telefonbeszélgetésekhez kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk vevőszolgálatával, illetve sales osztály munkatársaival folytatott telefonbeszélgetéseket minőségbiztosítási okokból rögzítjük. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés tényéről a hívás kezdetén, a beszélgetést megelőzően tájékoztatjuk, amelyet követően Önnek jogában áll dönteni arról –, hogy a hangfelvétel rögzítéséhez és tároláshoz hozzájárul-e.

Ennek megfelelően az adatkezelés a telefonhívást kezdeményező természetes személy tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik. A telefonbeszélgetés rögzítésének célja, hogy Társaságunk az ügyfélkiszolgálás színvonalát növelni, valamint a szerződések létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatokat dokumentálni tudja azok nyomon követhetősége érdekében.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön Társaságunk pénzügyi osztályának munkatársaival szeretne telefonon egyeztetni, úgy erre Társaságunk központi számának tárcsázását követően, telefonkészüléke megfelelő gombjainak kiválasztásával erre lehetősége van. Fel kívánjuk hívni figyelmét, hogy a pénzügyi osztály munkatársaival folytatott telefonbeszélgetését Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés tényéről a hívás kezdetén, a beszélgetést megelőzően tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja, hogy Társaságunk az Ön által szóban megtett, a szerződéssel, valamint a számla kiállítással kapcsolatos nyilatkozatokat, kérelmeket dokumentálhassuk és elbírálásuk érdekében intézkedhessünk, valamint a Társaságunkkal szemben esetlegesen bejelentett panaszok kivizsgálása és orvoslása érdekében megfelelő időn belül a szükséges intézkedéseket megtehessük, illetve Társaságunk kötelezettségeinek teljesítését egy esetleges jogorvoslati eljárásban megfelelően bizonyíthassuk.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok jogos érdeken alapuló kezeléséhez szükséges érdekmérlegelési tesztet Társaságunk elvégezte, ennek során összevetettük a Társaságunknak a hangfelvételek rögzítéséhez fűződő érdekeit az érintettek jogos érdekeivel, és megállapítottuk, hogy Társaságunknak a pénzügyi osztály munkatársaival folytatott beszélgetéseinek rögzítéséhez fűződő érdeke – mely az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges és azzal arányban áll – jelen esetben megelőzi az Ön arra vonatkozó érdekét, hogy a telefonbeszélgetést ne rögzítsük és kezeljük.

A telefonbeszélgetések során az alábbi személyes adatokat rögzítjük és kezeljük: név, telefonszám, vevőkód, szállítási cím, e-mail cím, kapcsolt mellék, az érintettről készült hangfelvétel, hívás időpontja és időtartama. Tájékoztatjuk, hogy a hangfelvételt annak rögzítésétől számított 30 napig kezeljük és tároljuk, azt harmadik személyek részére nem adjuk át. Kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, illetve első alkalommal írásos megkeresésre térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk a hangfelvétel másolatát.

 

7. Marketing célú adatkezelés

Amennyiben Ön a Társaságunk által kiadott adatbekérő nyomtatvány megfelelő rovatainak kitöltésével önkéntesen és kifejezetten hozzájárulását adta ahhoz, hogy Társaságunk az Ön részére marketing célú megkereséseket küldjön, úgy nevét, e-mail címét, abból a célból is kezeljük, hogy hírleveleinket, egyedi ajánlatainkat eljuttassuk Önhöz, továbbá kérdőívek kitöltésére kérjük fel, vagy tájékoztassuk a hűségpont rendszerünk működéséről, annak esetleges változásairól. Tájékoztatjuk, hogy marketing célból kezelünk egyes, az Ön által megadott információkat, fogyasztási adatokat is. Marketing célú megkeresések küldése céljából adatait addig kezeljük, amíg az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását Ön vissza nem vonja, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnéséig.

Adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a CLEARWATER Kft., 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. postacímre, vagy a vevoszolgalat@clearwater.hu e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben Társaságunk haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása folytán fenti személyes adatait nem töröljük nyilvántartásainkból, mivel azok kezelése a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében továbbra is szükséges.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

 

8. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben a CLEARWATER Kft. által szervezett és nyilvánosan meghirdetett nyereményjátékokban való részvétel érdekében megadja nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét, adóazonosító jelét, vízfogyasztási szokásokat, beszerzés módját, úgy ez a személyes adatok kezeléséhez való önkéntes, kifejezett és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásnak minősül. Társaságunk az Ön által megadott személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyertesek kiértesítése és a nyeremények nyertesekhez történő eljuttatása érdekében kezeli. Társaságunk a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelt személyes adatokat – amennyiben azok kezelésére más jogalap nem áll rendelkezésre – a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott nyereményjáték akció lezárultáig kezeli.

Adatainak nyereményjátékban való részvétele céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a CLEARWATER Kft., 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. postacímre, vagy a vevoszolgalat@clearwater.hu e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben Társaságunk haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Amennyiben a nyereményjáték lezárultát megelőzően az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásra kerül, úgy az a nyereményjátékból történő azonnali kizárást vonja maga után.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

 

9. Weboldalon folytatott adatkezelés

A CLEARWATER Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a www.clearwater.hu weboldalon személyes adatok kezelése az alábbi esetekben és feltételek szerint történik:

Abban az esetben, ha Ön a www.clearwater.hu oldalon a „Visszahívást kérek” gombra kattintva megjelenő felületen megadja nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint elérhetőségének idő-intervallumát, valamint az ahhoz mellékelt szöveges üzenetet elküldi a weboldalon keresztül, úgy kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a CLEARWATER Kft. az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint feltett kérdéseinek megválaszolása céljából kezelje. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat addig az időpontig kezeli, ameddig Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a www.clearwater.hu oldalon szerződött ügyfeleinknek lehetőségük van a „Belépés” gombra kattintva, saját 6 számjegyű vevőkódjuk és egyedi jelszavuk megadásával bejelentkezni felhasználói fiókjukba. A szükséges adatok megadásával és a bejelentkezéssel Ön kifejezett, önkéntes és egy egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak a CLEARWATER Kft. általi kezeléséhez. A felhasználói fiókba bejelentkezett érintettek korábban megadott személyes adataik közül e-mail címüket és jelszavukat bármikor tudják módosítani, valamint elektronikus úton is tudnak megrendelést leadni a CLEARWATER Kft. által gyártott és forgalmazott termékek vonatkozásában.

A CLEARWATER Kft. az egyedi felhasználói fiókba bejelentkező személyek következő személyes adatait kezeli: vevőkód, jelszó, számítógép IP címe, nyitott rendelések és számlák adatai, név, cím, szállítási és számlázási cím, fizetés módja, e-mail cím, telefonszám.

Társaságunk a felhasználói fiókba történő bejelentkezés során megadott személyes adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, annak érdekében kezeli, hogy a felhasználói fiók elérését az érintettek számára biztosítani, illetve az online úton leadott rendeléseket maradéktalanul, határidőben teljesíteni tudja.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk weboldalán Facebook “Tetszik az oldal” gomb plug-in található. Amennyiben Ön rákattint a “Tetszik az oldal” gombra, így ez az információ is kapcsolódik az Ön Facebook felhasználói fiókjához. Az adatok összekapcsolása további információk összegyűjtésére és adatok felhasználására biztosít lehetőséget a Facebook számára, ezért kérjük, hogy személyes adatainak Facebook általi kezeléséről és védelméről tájékozódjon a Facebook által közzétett adatvédelmi nyilatkozat elolvasásával.

 

10. Cookie-k használata a weboldalon

A www.clearwater.hu weboldalon történő egyszerű, felhasználói fiókba történő bejelentkezés nélküli böngészés során a CLEARWATER Kft. semmilyen személyes adatot nem gyűjt és nem kezel a látogatóról. Társaságunk weboldalán ún. technikai sütiket („cookie”-kat) alkalmaz, amelyek kizárólag a weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszeradminisztrációs és statisztikai célokat szolgálnak, azonban nem alkalmasak arra, hogy bármilyen személyes adatot rögzítsenek.

A CLEARWATER Kft. a testreszabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie/süti) helyezhet el és olvashat vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz. Alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése.

A www.clearwater.hu weboldal az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően működjenek;
 • állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használhatunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a látogató internetes böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz;
 • biztonsági cookie.

A munkamenet lezárultáig érvényes sütik csak a böngésző bezárásáig kerülnek rögzítésre a látogató számítógépen. A meghatározott érvényességi idővel rendelkező állandó sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a sütiket törölhetik saját számítógépükről, illetve letilthatják böngészőjükben a sütik alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek igénybe vehetők. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk a www.clearwater.hu weboldalon a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics szintén használ “sütiket” (“cookies”), melyeket a látogató számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó alábbi információkat: a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató a CLEARWATER Kft. honlapját elérte. Az adatokat a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A www.clearwater.hu weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra. A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás érhető el a www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon.

 

11. Kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés

A CLEARWATER Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy Társaságunk székhelyén, a 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. szám alatti ingatlan területén elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszer) működtetünk. Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos technikai feladatokat (telepítés, karbantartás, hibajavítás) a Társaságunkkal adatfeldolgozóként szerződéses kapcsolatban álló Kamerabázis Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Szilhát utca 31., cégjegyzékszám: 13-09-186601), míg a kamerarendszer működésének informatikai támogatását a Yellow Consulting Kft. (székhely: 1191 Budapest, Kosárfonó utca 24., 11. emelet 41., cégjegyzékszám: 01-09-95541) látja el.

A kamerák által rögzített személyes adatok kezelését Társaságunk végzi, a Kamerabázis Kft., illetve a Yellow Consulting Kft. adatfeldolgozóként kizárólag a kamerarendszer folyamatos, biztonságos üzemeltetésének biztosítása érdekében és csakis ebben a körében férhet hozzá a személyes adatokhoz, amelyeken kizárólag technikai jellegű műveleteket jogosult végezni, amennyiben ez rendszer működésének fenntartásához szükséges.

Társaságunk a székhelyén működő elektronikus megfigyelőrendszert a CLEARWATER Kft. székhelyének területére belépő, és az ott tartózkodó személyek kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján alkalmazza, a kamerarendszer működtetésének és így a személyes adatok kezelésnek célja az emberi élet- és testi épség, a vagyontárgyak védelme, az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, valamint a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. Az adatkezeléshez való kifejezett és önkéntes hozzájárulásnak minősül az, ha Ön Társaságunk kamerákkal megfigyelt székhelyére a bejáratnál elhelyezett adatkezelési tájékoztató ismeretében bemegy.

Társaságunk a következő személyes adatokat kezeli: a CLEARWATER Kft. székhelyén tartózkodó természetes személyek felvételeken szereplő képmása, valamint az érintettek cselekményei. A kamerafelvételek tárolása Társaságunk székhelyén történik, a kamerarendszer rögzítőegységének merevlemezén fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és más módon se férhessenek hozzá a rögzített felvételekhez.

A Társaságunk székhelyéül szolgáló ingatlan területén 17 darab kamera került elhelyezésre, melyek a főbejáratot, a sorompót, a raktár kapuit, a parkolót, a hátsó udvart, az előteret és a recepciós pultot, a pénztár ajtaját, a vízgyártási részleg kapuját, a rakodó részleg kapuját, a pince és az alkatrész raktár ajtaját, a kamion rakodására használt mobil rámpát, és a szállításhoz használt ajtókat figyelik.

Társaságunk a személyes adatokat tartalmazó kamerafelvételeket azok rögzítésétől számított 30 napig kezeli, ezen időtartamot követően a felvételek automatikusan törlődnek. A fenti tárolási időtartam vonatkozásában tájékoztatjuk az érintetteket, hogy annak meghatározása a CLEARWATER Kft. jogos érdeke alapján az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően történt. Társaságunk az érdekmérlegelési teszt alapján egyaránt megvizsgálta és súlyozta az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy a CLEARWATER Kft.-nek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kamerákkal megfigyelt vagyontárgyak védelmét, valamint a CLEARWATER Kft. tulajdonát és munkavállalóinak egészségét, testi épségét sértő, illetve veszélyeztető cselekményeket Társaságunk észlelje, felderítse, és a jogsértéseket egy esetleges hatósági, bírósági eljárás során bizonyítani tudja. A fenti okokból szükséges a felvételek jogszabályban előírt időtartamnál hosszabb ideig történő megőrzése.

Ezen időtartam elegendő arra is, hogy Társaságunk a flottába tartozó gépkocsik sérüléseit, valamint a kamionokra felrakodott árukat, illetve az élelmiszerbiztonsági előírások érvényesülését hitelt érdemlő módon ellenőrizni tudja. A CLEARWATER Kft. az adattárolás időtartamának meghosszabbítását lehetővé tevő jogos érdeke ebben az esetben elsőbbséget élvez az érintettek azon érdekével szemben, hogy a róluk készült felvételt ne, vagy csak 3 munkanapig tároljuk. A 30 napos időtartam méltányosnak tekinthető, nem jelenti a személyes adatok indokolatlanul hosszú ideig tartó kezelését, azt a jogsértő cselekmények felderítése és az eljárások megindításához általában szükséges időtartam figyelembevétele mellett határoztuk meg.

A kamerafelvételekben szereplő személyes adatokhoz kizárólag a CLEARWATER Kft. erre feljogosított azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek feladatellátásához a felvételek szükségesek. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, amelynek segítségével megállapítható az is, hogy az adatokhoz mely jogosult és mikor fért hozzá.

Személyes adatokat tartalmazó felvételek kizárólag hatósági és bírósági eljárásokban bizonyítékként használhatók fel és továbbíthatók erre vonatkozó írásbeli megkeresés alapján. A hatóságok, illetve bíróságok részére átadásra kerülő adatok az érintett felvételen szereplő képmása, illetve cselekménye.

Tájékoztatjuk, hogy az a személy, akinek a kamerák által készített felvételre a jogainak gyakorlása érdekében van szüksége, kérheti, hogy Társaságunk a felvételt ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelés időtartamán belül a felvételek törlése iránti kérelem előterjesztésére nincs lehetőség. Betekintésre vonatkozó joga alapján Ön jogosult arra, hogy a Társaságunk által rögzített, személyes adatait tartalmazó kamerafelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen mindaddig, amíg a felvételek törlésre nem kerülnek.

 

12. CLEARWATER Kft. székhelyére belépő vendégek adatainak kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaságunk székhelyére vendégként érkező természetes személyek nevét, személyazonosító igazolványának számát és a vendéget fogadó személy nevét a portán kollégáink rögzítik az erre kialakított nyilvántartási íven. Ezen személyes adatok kezelésének célja egyrészről az, hogy Társaságunk biztosítani tudja székhelyén a személy-, vagyon- és adatbiztonsági követelmények érvényesülését, másrészről pedig egy esetleges jogsértés bekövetkezése esetén a jogsértő személyének megállapítása érdekében Társaságunk a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

Az érintettek a nyilvántartási ív aláírásával hozzájárulnak adataiknak a CLEARWATER Kft. általi, fenti célból történő kezeléséhez. A személyes adatok kezelése azok felvételétől számított 30 napig tart, ezen időtartam elteltét követően az adatokat tartalmazó papír alapú nyilvántartási ívek megsemmisítésre kerülnek.

 

13. Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése

A CLEARWATER Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy abban az esetben, ha Társaságunk által meghirdetett állások betöltése céljából pályázatot nyújtanak be, úgy a pályázó által megadott személyes adatokat kezeljük. A kezelt személyes adatok: név, lakcím, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, érdeklődés, nyelvismeret, informatikai ismeretek, hobbi, valamint az önéletrajzban, motivációs levélben szereplő további adatok.

Társaság által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatai kezelésének jogalapja a pályázó erre vonatkozó önkéntes, kifejezett hozzájárulása. A jelen tájékoztató ismeretében az álláshirdetésre jelentkező érintettek megadott személyes adataik kezeléséhez abból a célból járulnak hozzá, hogy Társaságunk a beérkező pályázatot elbírálja, ezzel összefüggésben az érintettel a kapcsolatot felvegye, az érintettet alkalmasságáról személyes interjú keretében is meggyőződjön, valamint a pályázat elbírálásának eredményéről tájékoztassa az érintettet.

Az adatok kezelésének időtartama annak az állásnak a betöltéséig tart, melyre az érintett jelentkezést nyújtott be – kivéve azt a pályázót, akivel munkaviszony létesítésére kerül sor, vagy aki személyes adatainak további kezeléséhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Társaságunk nyertes pályázó kiválasztását követően írásban tájékoztatja a többi érintettet arról, hogy nem került kiválasztásra, illetve arról is, hogy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban a fenti célból nem kerül sor. Ezt követően Társaságunk haladéktalanul intézkedik az érintett személyek adatainak törlése iránt.

Ha a CLEARWATER Kft. által meghirdetett állásra jelentkező érintett jelentkezésének visszaigazolásakor Társaságunk által elküldött, vagy a személyes interjút követően Társaságunk által az érintett részére átadott nyomtatvány kitöltésével és aláírásával ehhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárul, úgy a pályázatában megadott, illetve megküldött önéletrajzában szereplő személyes adatait a kiválasztási eljárás lefolytatását követően is kezeljük mindaddig, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, de legkésőbb az adatok felvételétől számított 5 év elteltéig. Az adatok kezelésének célja, hogy Társaságunk az érintett személyt a végzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelő állásajánlatokkal a jövőben megkeresse.

 

14. Közös adatkezelés a KAAN Szolgáltató Kft.-vel

Adatkezelő annak érdekében, hogy az általa gyártott és forgalmazott termékek, illetve kínált szolgáltatások minél több potenciális új ügyfélhez eljuthassanak, a KAAN Szolgáltató Kft. (székhely: 7633 Pécs, Hajnóczy u. 33/A., cégjegyzékszám: 13-09-127940) ügyfélszerzésre irányuló tevékenységét veszi igénybe, erre vonatkozó megbízási szerződés alapján.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy az Adatkezelő a KAAN Szolgáltató Kft. által felkeresett és az Adatkezelő szerződéses ajánlatát elfogadó természetes személyekkel Adatkezelő szerződést tudjon kötni. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg erre vonatkozó hozzájárulásukat az érintett személyek vissza nem vonják.

Adatkezelő az érintettek adatai kezelésének célját és eszközeit nem önállóan, hanem a KAAN Szolgáltató Kft. társasággal, mint társadatkezelővel együttműködésben határozza meg, azaz a felek közös adatkezelést folytatnak, közös adatkezelőnek minősülnek. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a társadatkezelővel kötött külön megállapodásban határozták meg az őket az érintettek személyes adatainak kezelése körében terhelő kötelezettségek, valamint felelősség megoszlását is.

Adatkezelő, valamint Társadatkezelő az érintettek vonatkozásában a következő adatokat kezeli: név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma (mobil és/vagy vezetékes), e-mail címe, vízfogyasztásra vonatkozó információk.

Adatkezelő felhívja valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig a társadatkezelő köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni az Adatkezelő és a társadatkezelő vonatkozásában és mindkettőjükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket az Adatkezelőnél terjeszthetik elő a jelen tájékoztató 20. pontjában írtaknak megfelelően. Adatkezelő a közös adatkezeléssel kapcsolatban további, részletesebb felvilágosítást az érintettek részére külön írásbeli megkeresése alapján nyújt.

 

15. Közös adatkezelés a Business Post Kft.-vel

Adatkezelő annak érdekében, hogy az általa gyártott és forgalmazott termékek, illetve kínált szolgáltatások minél több potenciális új ügyfélhez eljuthassanak, a Business Post Kft. (székhely: 1047 Budapest, Baross utca 79-89., cégjegyzékszám: 01-09-922562) ügyfélszerzésre irányuló tevékenységét veszi igénybe, erre vonatkozó megbízási szerződés alapján.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy az Adatkezelő a Business Post Kft. által felkeresett és az Adatkezelő szerződéses ajánlatát elfogadó természetes személyekkel Adatkezelő szerződést tudjon kötni. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg erre vonatkozó hozzájárulásukat az érintett személyek vissza nem vonják.

Adatkezelő az érintettek adatai kezelésének célját és eszközeit nem önállóan, hanem a Business Post Kft. társasággal, mint társadatkezelővel együttműködésben határozza meg, azaz a felek közös adatkezelést folytatnak, közös adatkezelőnek minősülnek. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a társadatkezelővel kötött külön megállapodásban határozták meg az őket az érintettek személyes adatainak kezelése körében terhelő kötelezettségek, valamint felelősség megoszlását is.

Adatkezelő, valamint Társadatkezelő az érintettek vonatkozásában a következő adatokat kezeli: név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma (mobil és/vagy vezetékes), e-mail címe, vízfogyasztásra vonatkozó információk.

Adatkezelő felhívja valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig a társadatkezelő köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni az Adatkezelő és a társadatkezelő vonatkozásában és mindkettőjükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket az Adatkezelőnél terjeszthetik elő a jelen tájékoztató 20. pontjában írtaknak megfelelően. Adatkezelő a közös adatkezeléssel kapcsolatban további, részletesebb felvilágosítást az érintettek részére külön írásbeli megkeresése alapján nyújt.

 

16. Közös adatkezelés az Intrum Justitia Zrt.-vel

Adatkezelő annak érdekében, hogy az érintettekkel megkötött szerződésből fakadóan az érintettekkel szemben fennálló követeléseit eredményesen érvényesítse, az Intrum Justitia Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150., cégjegyzékszám: 01-10-044857) behajtási szolgáltatását veszi igénybe, erre vonatkozó megbízási szerződés alapján.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy az Adatkezelő– az érintett esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – szerződéses követelésének érvényesítésére irányuló jogi eljárások eredményesen meg tudja indítani, illetve le tudja folytatni. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőt a szerződéses jogviszony alapján jogszerűen megillető követelés érvényesítéséhez fűződő jogos érdek.

Adatkezelő az érintettek adatai kezelésének célját és eszközeit nem önállóan, hanem az Intrum Justitia Zrt. társasággal, mint társadatkezelővel együttműködésben határozza meg, azaz a felek közös adatkezelést folytatnak, közös adatkezelőnek minősülnek. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a társadatkezelővel kötött külön megállapodásban határozták meg az őket az érintettek személyes adatainak kezelése körében terhelő kötelezettségek, valamint felelősség megoszlását is.

Adatkezelő, valamint Társadatkezelő az érintettek vonatkozásában a következő adatokat kezeli: név, lakcím, levelezési cím, születési hely, idő, anyja neve, érintett tartozásának adatai.

Adatkezelő felhívja valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig a társadatkezelő köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni az Adatkezelő és a társadatkezelő vonatkozásában és mindkettőjükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket az Adatkezelőnél terjeszthetik elő a jelen tájékoztató 20. pontjában írtaknak megfelelően. Adatkezelő a közös adatkezeléssel kapcsolatban további, részletesebb felvilágosítást az érintettek részére külön írásbeli megkeresése alapján nyújt.

 

17. Adatfeldolgozók igénybevétele

A CLEARWATER Kft. nevében a személyes adatokat érintő egyes adatkezelési műveleteket – külön írásba foglalt szerződés alapján – az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók végzik el. A CLEARWATER Kft. biztosítja, hogy valamennyi, általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújt.

A CLEARWATER Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak, a részükre átadott, és így tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag Társaságunk rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá azokon saját céljaikra adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhetnek.

A CLEARWATER Kft. az alábbiakban részletezi a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozó vállalkozásokat, az egyes adatfeldolgozók részére átadásra kerülő vagy tudomásukra jutó személyes adatok, valamint az adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységének megjelölésével.

A. AM SEC Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Tompa utca 5., cégjegyzékszám: 13-09-082912)

 • személyes adatok: név, személyazonosító igazolvány száma, érintettet fogadó személy neve, aláírás, kamerafelvételeken szereplő érintettek képmása és cselekményei
 • tevékenység: portaszolgálat, őrző-védő és biztonsági szolgálat, CLEARWATER Kft. székhelyére érkező természetes személyek beléptetése

B. Business Post Kft. (székhely: 1047 Budapest, Baross utca 79-89., cégjegyzékszám: 01-09-922562)

 • személyes adatok: név, postázási cím
 • tevékenység: postai küldemények címzése, összeállítása kiküldésre

C. INNODOX Technologies Kft (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17., cégjegyzékszám: 01-09-685130)

 • személyes adatok: név, szállítási cím, kapcsolattartó, telefonszám, számla végösszege
 • tevékenység: elektronikus számlák kiállítása, megőrzése

D. Jobb Kezek Iskolaszövetkezet (székhely: 1052 Budapest Piarista (Pesti Barnabás) utca 4., 1. emelet )

 • személyes adatok: valamennyi papír alapon nyilvántartott személyes adat
 • tevékenyég: archív anyagok, valamint papír alapú, személyes adatokat tartalmazó iratok rendezése, rendszerezése

E. KAAN Kft. (székhely: 7633 Pécs, Hajnóczy utca 33/A, 4. emelet 13., cégjegyzékszám: 02-09-075790)

 • személyes adatok: név, szállítási cím, kapcsolattartó, telefonszám
 • tevékenység: áruk kiszállítása a CLEARWATER Kft. ügyfelei részére

F. Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda (székhely: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.)

 • személyes adatok: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, tartozás összege
 • tevékenység: szerződéses jogviszonyból fakadó jogos igények érvényesítése

G. Kamerabázis Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Szilhát utca 31., cégjegyzékszám: 13-09-186601)

 • személyes adatok: érintettek képmása, cselekményei
 • tevékenység: kamerarendszer üzemeltetése, karbantartása

H. ShiwaForce.com Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19., cégjegyzékszám: 01-10-046943)

 • személyes adatok: weboldalon keresztül az érintettek által megadott adatok
 • tevékenység: a www.clearwater.hu weboldal üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása

I. Update Consulting Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4., 4. emelet 14., cégjegyzékszám: 01-09-690135)

 • személyes adatok: vállalatirányítási rendszerben rögzített valamennyi személyes adat
 • tevékenység: vállalatirányítási rendszer fejlesztése, tanácsadási és szoftverfejlesztési feladatok ellátása

J. Yellow Consulting Kft. (székhely: 1191 Budapest, Kosárfonó utca 24., 11. emelet 41., cégjegyzékszám: 01-09-955415)

 • személyes adatok: elektronikus adatbázisokban rögzített személyes adatok, érintettek képmása, cselekményei
 • tevékenység: IT szolgáltatás, IT támogatás nyújtása, Clearwater Kft. székhelyén működő elektronikus megfigyelőrendszer informatikai támogatása

 

18. Adattovábbítás

Abban az esetben, ha a CLEARWATER Kft. részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

A CLEARWATER Kft. tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat Társaságunk a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem adatfeldolgozók, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 

19. Tájékoztatás az érdekmérlegelésről

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő által megjelölt cél elérése érdekében az alábbi adatkezelési tevékenységeket Adatkezelő jogszerűen végzi, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő adatkezelői jogos érdek fennállását igazoló érdekmérlegelési tesztet elvégezte, és annak eredményeképpen megállapította, hogy az Adatkezelőnek az adatok kezeléséhez fűződő érdeke megelőzi az érintettek érdekeit.

Érdekmérlegelési teszt elvégzésére került sor:

 • azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akik adataikat a Társaságunkkal megkötésre kerülő szerződés elkészítése, valamint a szerződés teljesítése és a szerződéses jogviszony fenntartása érdekében adják meg. Az adatok jogos érdeken alapuló kezelésének célja, hogy azokkal az érintettekkel szembeni, akik az Adatkezelővel megkötött szerződésből fakadó kötelezettségeiknek önkéntesen, illetve az Adatkezelő felszólítására sem tesznek eleget, úgy az Adatkezelőnek a fenti, szerződésből eredő követelésének érvényesítésére irányuló jogi eljárás eredményesen megindítható és lefolytatható legyen.
 • azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akiknek személyes adatait Adatkezelő az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során rögzíti, és a jogszabályban előírt 3 munkanapos határidőt meghaladó időtartamban, 30 napig tárolja. A személyes adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Adatkezelő az célja az emberi élet- és testi épség, a vagyontárgyak védelmét, az élelmiszerbiztonsági előírások betartását biztosítani tudja, továbbá a jogsértéseket és baleseteket megelőzze, észlelje, az elkövetőt tetten érje, és a jogsértések bizonyítsa.

A részletes érdekmérlegelési tesztek tartalmának megismerését az Adatkezelő a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel érintett valamennyi személy számára, erre vonatkozó írásbeli kérelem Társasághoz történő benyújtása esetén a kérelem beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehetővé teszi az érintettek számára.

 

20. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

A CLEARWATER Kft. az általa folytatott adatkezelési tevékenység során garantálja valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljes körűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Társaságunk gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

A. Az adatokhoz való hozzáférés

Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy a CLEARWATER Kft. által folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és a kezelt személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamát, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokat.

A kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, további másolatok esetén Társaságunk jogosult díjat felszámítani. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a CLEARWATER Kft. adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy a CLEARWATER Kft. által kezelt adatai mindig megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Annak érdekében, hogy ezen jogának érvényesülését biztosítani tudjuk, Társaságunk évente egy alkalommal írásban személyes adatai ellenőrzése, frissítése érdekében keresi meg Önt. Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy személyes adatainak változását írásban a vevoszolgalat@clearwater.hu e-mail címen, vagy a 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. postacímre Társaságunknak címzett levél útján bejelenti.

C. Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy Társaságunk személyes adatait pontatlanul kezeli, bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

D. Az adatok törléséhez való jog

A CLEARWATER Kft. ezúton tájékoztatja arról, hogy kérelmére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törli az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az Ön személyes adatai semmilyen formában ne álljanak Társaságunk rendelkezésére. Töröljük személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is megsemmisítjük.

Kérelme alapján a CLEARWATER Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat is kötelezzük arra, hogy a részükre átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét Társaságunknak nem áll módjában teljesíteni akkor, ha a személyes adatok kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

A fentiek alapján kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunk a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatok (név, lakcím, szállítási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma, vevőkód, hivatkozás, szállítási periódus) törlésére irányuló kérelmének kizárólag a fenti, kötelező határidő elteltét követően tudunk eleget tenni.

E. Adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak Társaságunk általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, akkor a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig;
 • ha Ön szerint jogellenesen kezeljük adatait, de kifejezetten kéri, hogy a személyes adatait ne töröljük;
 • amennyiben úgy ítéli meg, hogy Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra a megadott célból, de a személyes adatok kezelése jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

Amennyiben Társaságunk jogszerűnek ítéli az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közölte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén a CLEARWATER Kft. személyes adatait továbbra is tárolja.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy Társaságunk személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdekből kezelheti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

F. Az adathordozhatóság joga

Az adathordozhatóság joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket a CLEARWATER Kft. az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan kezel, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk – az adatok biztonsága érdekében – pdf formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségét a CLEARWATER Kft. kizárja.

G. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra az adatokat kezelő CLEARWATER Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben Társaságunk vonatkozó személyes adatait nem kezeli tovább – ide nem értve az adatok álnevesítést követő felhasználását – feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését Társaságunk számára lehetővé teszi.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés a CLEARWATER Kft. közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat Társaságunk haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

H. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, a vevoszolgalat@clearwater.hu e-mail címre vagy a CLEARWATER Kft., 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. postacímre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása a CLEARWATER Kft. ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését Társaságunk más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli.

I. Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben Társaságunkhoz benyújtott valamennyi kérelmét –tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak Társaságunkhoz történő beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy a Társaságunkhoz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha kérelme alapján Társaságunk megítélése szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 30 napon belül megválaszoljuk, és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért Társaságunk díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

J. Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz a 23. pontban szereplő elérhetőségek egyikén. Adatvédelmi tisztviselőnk írásban küld visszaigazolást panaszos ügye kivizsgálásának megkezdéséről és legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az Ön álláspontja szerint személyes adatainak Társaságunk általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Budapest Környéki Törvényszékhez (cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101., postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.) fordulhat, vagy az Ön lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselettel tudja érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy az általunk megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adataira vonatkozó jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy írásos beadványában minden esetben tüntesse legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, valamint ügyfél azonosítóját.

 

21. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

A CLEARWATER Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Társaságunk által kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudja. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembe vétele és értékelése alapján történik.

A CLEARWATER Kft. a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. A CLEARWATER Kft. képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

A CLEARWATER Kft. tájékoztatja azon természetes személyeket, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát – erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként – rendszeresen ellenőrzi és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeli.

A CLEARWATER Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választotta ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. A CLEARWATER Kft. valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek a CLEARWATER Kft. által felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag a CLEARWATER Kft., mint az adatok kezelője által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrzi ezen személyeket, mely ellenőrzési tevékenység részletes szabályait a CLEARWATER Kft. által kialakított belső szabályzataiban találhatók meg.

Társaságunk megbízásából az adatvédelmi szabályok érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt mind a CLEARWATER Kft. munkavállalói, mind pedig a szerződött adatfeldolgozók részére, együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál az adatkezelést végző CLEARWATER Kft. és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá ellenőrzi az adatvédelmi előírások érvényesülését.

A CLEARWATER Kft. és adatfeldolgozó partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Adatkezeléssel érintett tevékenységei során a személyes adatok biztonságát és védelmét a CLEARWATER Kft. többek között az alábbi intézkedések útján biztosítja:

 • az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése, szoftverfrissítések telepítése);
 • valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról napi, heti, és havi rendszerességgel biztonsági mentés készítése;
 • személyes adatokat tartalmazó, archív mappák elérésének korlátozása kizárólag erre jogosult alkalmazottak számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően;
 • személyes adatok elérésének korlátozása egyedi felhasználónév és jelszó beállításával a munkavállalók számítógépein;
 • munkamenet zárolások biztosítása 15 perc inaktivitást követően;
 • a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított munkavállalók számára biztosított.

 

22. Adatvédelmi incidensek kezelése

Tájékoztatjuk valamennyi érintettet, hogy a CLEARWATER Kft. által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.

A CLEARWATER Kft. személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak közvetlenül Társaságunktól, ebben az esetben a CLEARWATER Kft. jogszabályi kötelezettségét teljesíti, amely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira.

Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja a CLEARWATER Kft.-nél az adatvédelemért felelős személy nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében a CLEARWATER Kft. által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy Társaságunk az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Társaságunk felhívja azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a CLEARWATER Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározott jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről központi nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

A CLEARWATER Kft. természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége során a CLEARWATER Kft. együttműködik, szintén az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

 

23. Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a CLEARWATER Kft.-nél adatvédelmi tisztviselő működik, akihez a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely ügyben közvetlenül az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhatnak:

Név: Szokol László József
Postacím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 7.
E-mail cím: adatvedelmi.tisztviselo@clearwater.hu

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintettek valamennyi személyes adat kezelésével, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó jogaik gyakorlásával kapcsolatban jogosultak bármilyen kérdéssel, kérelemmel írásban, Társaságunk adatvédelmi felelőséhez fordulni. Az adatvédelmi felelős minden, a CLEARWATER Kft. által végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában megfelelő ismeretekkel rendelkezik, így az érintettek számára is megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni.

 

24. Adatkezelési tájékoztató módosítása

CLEARWATER Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. CLEARWATER Kft. a tájékoztató módosítása esetén az érintettek részére az érintett által leadott megrendelésről kiállított számlával együtt tájékoztató levelet küld, legkésőbb a módosítás hatályba lépését 8 nappal megelőzően.

Jelezni kívánjuk, hogy az adatvédelmi tájékoztató módosulásáról a fenti értesítő kiküldésével egyidejűleg a Társaságunk által üzemeltetett www.clearwater.hu weboldalon figyelemfelhívó tájékoztatás elhelyezésével is tájékoztatjuk.

 

25. Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor a CLEARWATER Kft. valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)

Partnereink